Главный бухгалтер

от 14 000 до 17 000 грн. до вычета НДФЛ

Вакансия в архиве

Работодатель, вероятно, уже нашел нужного кандидата и больше не принимает отклики на эту вакансию

Показать описание вакансии

Требуемый опыт работы: более 6 лет

Полная занятость, полный день

Обов'язки:

 • ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
 • контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;
 • забезпечення дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних фінансових документів;
 • здійснення заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереженню оброблених документів, регістрів і звітності;
 • складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності підприємства;
 • надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства;
 • участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис головного бухгалтера, до органів вищого рівня відповідно до нормативних актів, затверджених формами та інструкціями;
 • перерахування податків і зборів, передбачених законодавством, розрахунки з контрагентами відповідно до договірних зобов’язань;
 • контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
 • участь у проведенні інвентаризаційної роботи на підприємстві, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки та псування активів підприємства;
 • ідготовка пропозицій для керівника підприємства щодо:
  • визначення облікової політики підприємства, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності підприємства і технології оброблення облікових даних;
  • розроблення системи і форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
  • визначення прав працівників на підписання первинних і зведених облікових документів;
  • поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
  • впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності підприємства чи вдосконалення діючої;
  • забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення;
 • керівництво фахівцями бухгалтерського обліку підприємства та розподіл між ними функціональних обов’язків.
 • здійснення планування, затребування необхідних коштів, складання та подання на затвердження керівнику підприємства кошторису на наступний період; вжиття заходів для своєчасного грошового забезпечення працівників підприємства;
 • контроль за витрачанням коштів, додержанням фінансової дисципліни посадовими особами підприємства, своєчасністю і повнотою відшкодування збитків, завданих державі внаслідок втрати, недостачі, крадіжки чи незаконного витрачання коштів і матеріальних цінностей; перевіряти підзвітність посадових осіб підприємства;
 • забезпечення збереження грошових документів, довірених коштів і матеріальних цінностей;
 • дотримання на підприємстві єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання в установлені терміни фінансової звітності;
 • робота з Державною казначейською службою України, Державною фіскальною службою України, Фондом соціального страхування, банками та іншими державними установами.

Умови:

 • Повний робочий день.
 • 5 денний робочий тиждень

Вакансия опубликована 15 февраля 2019 в Одессе

Написать сопроводительное письмоПисьмо отправлено

Сопроводительное письмо к отклику

Похожие вакансии